WYSZUKAJ IMPREZĘ
wpisz tytuł / nazwę / tekst

SZCZEGÓŁY IMPREZY

Śląski Etapowy Maraton Pokoju - Bitwa nad Bzurą

19.09.2019, godz. 18:00

Miejsce: Kompleks sportowo-rekreacyjny, ul. Szybowa 22
Miejscowość: Krostoszowice
Gmina: Godów
 
 

ŚLĄSKI ETAPOWY MARATON POKOJU

Cykl ośmiu biegów i marszów nordic walking od marca do września 2019 roku - siedmiu na
dystansie 5 km i jednego na dystansie 7 km 195 m, co w sumie daje 42 km 195 m.


I. ORGANIZATOR:

1. Organizatorem imprezy biegowej jest Uczniowski Klub Sportowy DIAMENT w Godowie
e-mail: uks.diament@wp.pl

2. Współorganizatorzy:
- Urząd Gminy w Godowie
- Stowarzyszenie Biegów Górskich


II. CEL:

1. Uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej
2. Upowszechnianie biegania jako formy zdrowego stylu życia.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.


III. TERMINY BIEGÓW:

1. Bitwa o Narwik - 26 marca
2. Bitwa o Bolonię - 18 kwietnia
3. Bitwa o Monte Cassino - 16 maja
4. Bitwa o Tobruk - 13 czerwca
5. Bitwa o Anglię - 11 lipca
6. Bitwa pod Falaise - 22 sierpnia
7. Obrona Westerplatte - 1 września
8. Bitwa nad Bzurą - 19 września


IV. MIEJSCE I GODZINA STARTU:

1. Obiekty Orlika w Krostoszowicach ul. Szybowa (Gmina Godów)
2. Biegi dla dzieci - start o godz. 17.30
3. Bieg główny i marsze nordic walking - start o godz. 18.00


V. DYSTANS I TRASA:
1. Bieg i marsz nordic walking odbędzie się na dystansie 5km
2. Bieg i marsz nordic walking (1 września) odbędzie się na dystansie 7km 195m
3. Biegi dla dzieci na dystansie od 200m – 800m
4. Biegi dla przedszkolaków na dystansie -100m


VI. KATEGORIE WIEKOWE i KLASYFIKACJE W MARATONIE:

1. Bieg – liczona będzie suma czasów z wszystkich biegów
- Kobiety: 14-15 lat, 16-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49lat, 50 lat i starsze
- Mężczyźni: 14-15 lat, 16-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi
- Klasyfikacja drużynowa kobiet i mężczyzn (3 osoby w drużynie – suma czasów)

2. Marsz nordic walking – liczona będzie suma czasów z wszystkich marszów
- Kobiety: 20-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsze
- Mężczyźni: 20-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi

3. Biegi dla dzieci – klasyfikacja punktowa za poszczególne biegi.
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2010 – 2011 – dystans 200m
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2008 – 2009 – dystans 400m
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2007 – 2006 – dystans 800m

4. Biegi dla przedszkolaków – klasyfikacja punktowa za poszczególne biegi.
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2012 i młodsi – dystans 100m


VII. KATEGORIE WIEKOWE W POSZCZEGÓLNYCH BIEGACH:

1. Bieg - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

2. Marsz nordic walking - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

3. Biegi dla dzieci:
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2010 – 2011 – dystans 200m
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2008 – 2009 – dystans 400m
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2007 – 2006 – dystans 800m

4. Biegi dla przedszkolaków:
- dziewczęta i chłopcy rocznik 2012 i młodsi – dystans 100m


VIII. PRAWO UCZESTNICTWA:
Udział w zawodach mają prawo wszyscy chętni rocznik 2013 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego.
Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym i dokonania opłaty startowej najpóźniej na 6 dni przed startem w danym biegu. Patrz pkt. III. 
Ze względu na zamówienie numerków startowych, dyplomów i odlewanych medali symbolizujących poszczególne bitwy II wojny światowej.


IX. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. Wszyscy zawodnicy zgłaszają się na stronie internetowej www.datasport.pl najpóźniej na 6 dni przed startem w danym biegu. Patrz pkt. III. Terminy Biegów, po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. O zgłoszeniu zawodnika decyduje data wpłaty wpisowego. Organizator w ramach wolnych pakietów startowych może dopuścić do udziału w poszczególnych biegach.

2. Wpisowe w biegu i marszu nordic walking wynosi:
- opłata startowa za każdy bieg i marsz - 30zł

3. Wpisowe w biegu przedszkolaka i dzieci wynosi:
- opłata startowa za każdy bieg i marsz - 20zł

4. Istnieje możliwość zamówienia koszulki technicznej z biegu za dodatkową opłatą – 25zł

5. W przypadku nie wystartowania zawodnika – opłata startowa nie podlega zwrotowi, istnieje możliwość odrobienia biegu lub marszu.


X. ODRABIANIE BIEGÓW i MARSZÓW:


Biegi, które już się odbyły można będzie odrabiać za dodatkową opłatą 5zł. Wszystko po to, aby skompletować w sumie dystans 42 km 195 m, pomimo konieczności opuszczenia niektórych terminów z różnych przyczyn, np. zdrowotnych. Biegi odrabiane odbędą się w dniu 25.07.2019r.
Start o. godz. 18:00. Zgłoszenia na biegi odrabiane przyjmowane są mailowo (uks.diament@wp.pl) na 7 dni przed imprezą (aby można było przygotować numery i dyplomy).
Dodatkowa opłata za odrabianie biegu płatna jest w dniu zawodów – 5 zł + wpisowe za dany bieg jeśli bieg był nieopłacony. Dzieci nie mają możliwości odrabiania biegów.


XI. PUNKTACJA BIEGÓW DLA DZIECI:


Poszczególne biegi dla dzieci będą punktowane według następującej punktacji: Im-11pkt, IIm-9pkt, IIIm-8pkt, IVm-7pkt, Vm-6pkt, VIm-5pkt, VIIm-4pkt, VIIIm-3pkt, IXm-2pkt, X-XXm -1pkt


XII. BIURO ZAWODÓW:


Biuro zawodów znajduje się na orliku w Krostoszowicach – Gmina Godów i będzie czynne w dniu zawodów przed każdym z biegów Patrz pkt. III. Terminy Biegów od godz. 16:00-17:30


XIII. NAGRODY W POSZCZEGÓLNYCH BIEGACH:

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu oraz marszu nordic walking
zajęcie I-III miejsca puchary.

2. W klasyfikacji biegu dla przedszkolaków i dzieci na poszczególnych dystansach
za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe statuetki.

3. Dla wszystkich uczestników marszu i biegu głównego pamiątkowe dyplomy z opisem bitwy,
odlewane medale, posiłek i napoje.

4. Dla wszystkich uczestników biegu przedszkolaków i dzieci pamiątkowe dyplomy z opisem bitwy,
odlewane medale i napoje.

5. Wszyscy uczestnicy biegów i marszu biorą udział w konkursie z nagrodami.


XIV. NAGRODY PO UKOŃCZENIU WSZYSTKICH BIEGÓW:

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu oraz marszu nordic walking zajęcie I-III miejsca puchary i nagrody rzeczowe. W kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca pucharki.

2. W klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca puchary.

3. W klasyfikacji biegu dla przedszkolaków i dzieci na poszczególnych dystansach za zajęcie I-III miejsca pamiątkowe pucharki (o kolejności decyduje suma pkt. za poszczególne biegi)

4. W zależności od pozyskanych środków przewidziane są również inne wyróżnienia min. pamiątkowe trofea, wykonane specjalnie na okoliczność 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej dla uczestników, którzy ukończą wszystkie edycje.

5. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą wszystkie biegi odbędzie się konkurs z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 500 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje data opłaty startowej.

2. Trasa biegu będzie oznaczona taśmą biało czerwoną lub strzałkami.

3. W zawodach mogą brać udział osoby trzeźwe i nie będący pod wpływem innych środków odurzających. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.

5. Uczestnicy zawodów mają obowiązek do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe organizatora pod rygorem wykluczenia z imprezy sportowej. Służba porządkowa organizatora będzie ubrana w kamizelki odblaskowe.

6. Organizator zapewnia depozyt 30min przed startem.

7. Zawodnicy startują z numerku startowym umieszczonym z przodu na klatce piersiowej.

8. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.datasport.pl

9. Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma Data Sport. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Data Sport udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.

10.Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez firmę Data Sport i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegów w ramach Śląskiego Etapowego Maratonu Pokoju.

11. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegów w ramach Śląskiego Etapowego Maratonu Pokoju. będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych w celu przeprowadzenia: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora i Daty Sport bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.

12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z datasport.pl.

13. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres uks.diament@wp.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z datasport.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

14. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.

15. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów w ramach Śląskiego Etapowego Maratonu Pokoju.

16 .Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.datasport.pl oraz www.gorskiebieganie.pl w celu organizacji biegów w ramach Śląskiego Etapowego Maratonu Pokoju.

17. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.

18. Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy klubu podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.

19. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z biegów w ramach Śląskiego Maratonu na stronie internetowej Organizatorów, a także w mediach społecznościowych Organizatorów.

20. Każda zgoda jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.

21. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania biegów w ramach Śląskiego Etapowego Maratonu Pokoju.

22. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

23. Zawodnicy nagrody i puchary odbierają osobiście.

24. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin


Więcej na - https://gorskiebieganie.pl/bieg/slaski-etapowy-maraton-pokoju/« powrót
tel. (033) 85-78-723 fax: (033) 85-78-721
e-mail: info@olza.pl
design by OlzaNet.pl
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.